Efektywna obsługa klientów powiatowych urzędów pracy. Klient indywidualny i instytucjonalny. Kierunki zapowiadanych zmian


1. Klienci i usługi publicznych służb zatrudnienia

2. Zdefiniowanie klienta indywidualnego urzędów pracy jako osoby chcącej zmienić swoją sytuację zawodową

3. Katalog usług i instrumentów urzędów pracy, dostępnego dla klientów indywidualnych – omówienie przepisów prawnych oraz praktyczna ich realizacja, m.in.:

 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Organizacja szkoleń
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Staż
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Szkolenia
 • Finansowanie kosztów egzaminów
 • Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
 • Pożyczki szkoleniowe
 • Stypendia na kontynuowanie nauki
 • Dodatek aktywizacyjny
 • Grant na telepracę
 • Świadczenie aktywizacyjne
 • Trójstronne umowy szkoleniowe
 • Bon szkoleniowy
 • Bon stażowy
 • Bon na zatrudnienie
 • Bon na zasiedlenie
 • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej. Zakładamy działalność gospodarczą, piszemy biznes plan

4. Case study 1 – Czy urząd pracy może być efektywny? – analiza sposobów skuteczności stosowanych instrumentów rynku pracy

5. Zdefiniowanie klienta instytucjonalnego urzędów pracy jako osoby chcącej skorzystać z instrumentów pomocy oferowanych przez urząd pracy

6. Katalog usług i instrumentów urzędów pracy, dostępnego dla klientów instytucjonalnych – omówienie przepisów prawnych oraz praktyczna ich realizacja, m.in.:

 • Pomoc w poszukiwaniu i doborze kandydatów do pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • Pomoc w rozwoju zawodowym pracowników
 • Poradnictwo zawodowe
 • Wsparcie tworzenia miejsc pracy
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Dotacja na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Staże i bony stażowe
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Szkolenia i bony szkoleniowe
 • Trójstronne umowy szkoleniowe
 • Wsparcie tworzenia miejsc pracy
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
 • Bon zatrudnieniowy
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
 • Bon na zasiedlenie
 • Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia
 • Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby powyżej 50 roku życia
 • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia
 • Prace społecznie użyteczne

7. Decyzyjność i odpowiedzialność za lokalny rynek pracy. Wybrane problemy prawne – case study 2 – krytyczna analiza ustawy o promocji zatrudnienia i wybranych rozporządzeń wykonawczych w kontekście obsługi pracodawców i odpowiedniego przygotowania osób bezrobotnych do wejścia na rynek pracy

8. Budowanie marki publicznych służb zatrudnienia. Forma i sposób komunikacji pomiędzy urzędem a jego klientami

9. Zapotrzebowanie na pracowników w najbliższych latach. Perspektywy rozwoju rynku pracy

10. Co wiemy o planach w zakresie reform na rynku pracy? Główne elementy zmian: Ustawa o wspieraniu zatrudnienia, Ustawa o zatrudniania cudzoziemców, Ustawa o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców


szkolenia wewnętrzne dla urzędów pracy Powyższy temat możemy zrealizować jako szkolenie wewnętrzne.

Zapraszamy do kontaktu.


 Oferujemy go również w formie wyjazdowej.


Komentarze są wyłączone.