OBYWATEL UKRAINY W POLSKIM URZĘDZIE PRACY

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej zmiany

Społeczności, grupy, zespoły… One nie mogę istnieć bez kultury. Organizuje ona nasze życie społeczne. Jest też jak okulary, przez które spoglądamy na świat.

Cele szkolenia

 • Informacja o aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy.
 • Zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawnym dotyczącym legalizacji oraz dopuszczania do polskiego rynku pracy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.
 • Zadania służb zatrudnienia w związku z kryzysem migracyjnym i wojną na terenie Ukrainy.
 • Praktyczne zastosowanie ustawowych usług i instrumentów w procesie przygotowania cudzoziemca do funkcjonowania na otwartym rynku pracy w Polsce.
 • Wariantowo – przygotowanie lokalnego programu wsparcia dla obywateli Ukrainy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zagadnienia ogólne

1. Makroekonomiczne i demograficzne czynniki wpływające na sytuację na rynku pracy – cudzoziemcy sposobem uzupełniania deficytów kadrowych w polskiej gospodarce

2. Przegląd najnowszych regulacji prawnych określających warunki dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy:

 • Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw w tym nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ostatnie zmiany w przepisach.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), która weszła w życie 12 marca br. z mocą wsteczna od 24 lutego wprowadziła.
 • Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 684) – weszła w życie 26 marca br.
 • Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 830 ) – ustawa weszła w życie 15 kwietnia br.
 • Ewentualnie kolejne nowelizacje ustawy.

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle statystyk

4. Założenia polskiej polityki migracyjnej

5. Legalny pobyt i praca cudzoziemców w Polsce w kontekście pandemii COVID-19

6. Główne problemy migrantów związane z legalizacją pobytu i otrzymaniem prawa do pracy

7. Główne problemy, z którymi stykają się pracownicy urzędów oraz sugerowane rozwiązania

8. Prawa pracowników cudzoziemskich

II. Zakres udzielania pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników

1. Zmiany w przepisach, interpretacja nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w aspekcie powierzania pracy cudzoziemcom:

 • wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu, którego może dotyczyć jedno oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • likwidacja 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego” sposobem na ograniczenie migracji cyrkulacyjnych
 • uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia
 • możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej

2. Główne zmiany w ustawie o cudzoziemcach –usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, m.in.:

 • wprowadzenie 60 dniowych terminów na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej
 • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • szczególne regulacje o charakterze czasowym – uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

III. Pomocy obywatelom Ukrainy w legalizacji pobytu i podejmowania pracy w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym

1. Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Pomoc zapewniana przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy

3. Utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

4. Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny

5. Szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy

7. Szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie

8. Szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy

9. Szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


szkolenia wewnętrzne dla urzędów pracy Powyższy temat możemy zrealizować jako szkolenie wewnętrzne.

Zapraszamy do kontaktu.


Oferujemy go również w formie wyjazdowej.


Komentarze są wyłączone.