Komunikacja i współpraca międzykulturowa czyli – Jak rozumieć kultury innych krajów i się porozumieć?


Społeczności, grupy, zespoły… One nie mogę istnieć bez kultury. Organizuje ona nasze życie społeczne. Jest też jak okulary, przez które spoglądamy na świat.

Po co taki temat?

Po to, żeby:

 • zachować uwagę i otwartość na komunikację, jej wymagania wyzwania, ograniczenia, różnorodność i style
 • wiedzieć, czy możemy i umiemy określać kulturę kraju bez oceniania
 • rozumieć kulturę i kulturowość różnych krajów
 • dowiedzieć się o innych nacjach
 • rozwijać umiejętność rozumienia stereotypów
 • stereotypów nie budować i nie powielać
 • wymienić się refleksjami, wątpliwościami, doświadczeniami
 • poczuć się raźniej we współpracy z różnymi nacjami

Z tego wszystkiego budujemy większą otwartość, śmiałość, chęć dalszego poznawania innych kultur. A kultury te dużo nas uczą.

Co można zyskać?

Wiedza

 • Rozumie proces komunikacji i jej różnorodność, także w odniesieniu do międzykulturowości.
 • Rozróżnia kluczowe wymiary kultury i podaje przykłady w odniesieniu do nacji reprezentowanych w swoim miejscu pracy.
 • Rozumie źródła i powstawanie kluczowych stereotypów w stosunku do odmienności kulturowych.
 • Wskazuje postawy sprzyjające akceptacji odmienności kultur.
 • Wskazuje kluczowe różnice między kulturami reprezentowanymi w swoim otoczeniu.

Umiejętności

 • Analizuje zjawiska związane z komunikacją.
 • Wyszukuje informacje niezbędne do rozumienia specyfiki kultury w danym kraju.
 • Rejestruje swoje reakcje na inne kultury.
 • Reaguje na przejawy stereotypów w odniesieniu do odmiennych kultur.
 • Adaptuje się do współpracy międzykulturowej.
 • Podejmuje próby rozwiązania problemów w komunikacji i współpracy międzykulturowej.

Kompetencje społeczne

 • Jest świadom istnienia wymiarów kultury i odmienności kulturowej.
 • Wykazuje inicjatywę w zakresie pogłębiania wiedzy z komunikacji i współpracy międzykulturowej.
 • Wykazuje gotowość do podjęcia odpowiedzialnego dialogu z osobami z innych krajów.
 • Dba o rozwój sprzyjający skutecznej komunikacji i współpracy międzykulturowej.
 • Zasięga opinii w przypadku problemów poznawczych i praktycznych w odniesieniu do komunikacji międzykulturowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Powitanie
 2. Na rozgrzewkę – burza mózgów: Czym jest komunikacja i co jest w niej istotne?
 3. Rola kultury i zjawisk kulturowych w procesie komunikowania się
 4. Zaczynamy od siebie – nasze preferencje komunikacyjne, styl komunikacji. Kwestionariusz, dyskusja
 5. Komunikacja werbalna i niewerbalna: prawda i mity
 6. Czy słuchanie jest wyzwaniem? Co zrobić, by lepiej słuchać? – dyskusja
 7. Świadomość zróżnicowania i odmienności kultur. Identyfikacja różnic kulturowych – zagajenie
 8. Jak rozumiemy pojęcia: 1. kultura? 2. tożsamość kulturowa? Czy istnieją osoby wielokulturowe?
 9. Powstawanie barier, stereotypów, uprzedzeń
 10. Jak postrzegam swoją kulturę i tożsamość kulturową? Czy i jak silny jest wpływ naszej kultury na nasze postrzeganie innych nacji? Jak postrzegam inne kultury? – na bazie naszych doświadczeń w komunikacji i współpracy z innymi nacjami (skojarzenia, cechy charakterystyczne, bariery, znaki zapytania, wyzwania) – wymiana doświadczeń
 11. Modele wymiarów kultury – czy ułatwiają komunikację międzykulturową? – mini wykład
 12. Jak reagujemy w zderzeniu z inną kulturą? Rozumienie cudzoziemca w Polsce. Proces adaptacji i wyzwania akulturacji
 13. Rozumienie kultury, wartości i norm w innych nacjach – Bliski Wschód , Azja, Ameryka i Kanada, Norwegia, Szwecja, Niemcy. Kraje nadbałtyckie. Wielojęzycznie i wielokulturowo, czyli….
 14. Jak rozmawiać w sytuacjach trudnych, konfliktowych – o czym pamiętać, czego unikać – nasze doświadczenia
 15. Podsumowanie. Podziękowanie i zamknięcie szkolenia

 


szkolenia wewnętrzne dla urzędów pracy Powyższy temat możemy zrealizować jako szkolenie wewnętrzne.

Zapraszamy do kontaktu.


 

Komentarze są wyłączone.